ข่าวสารการรับสมัคร
เปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - 18 ธันวาคม 2566

หลักสูตรปริญญาตรี

วันที่ : 09/12/2565 - 18/01/2566
เอกสารแนบ

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณภัย

เฉพาะทาง

วันที่ : 09/12/2565 - 04/05/2566
เอกสารแนบ

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เฉพาะทาง

วันที่ : 09/12/2565 - 15/02/2566
เอกสารแนบ

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

เฉพาะทาง

วันที่ : 16/01/2566 - 28/02/2566
เอกสารแนบ

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ : 16/01/2566 - 24/07/2566
เอกสารแนบ

รับสมัคร คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรปริญญาโท

วันที่ : 09/03/2566 - 31/01/2566
เอกสารแนบ

รับสมัคร คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรปริญญาโท

วันที่ : 09/12/2565 - 31/03/2566
เอกสารแนบ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

หลักสูตรปริญญาตรี

วันที่ : 20/02/2566 - 31/03/2566
เอกสารแนบ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก

หลักสูตรปริญญาตรี

วันที่ : 20/02/2566 - 31/03/2566
เอกสารแนบ


ข่าวสารศิษย์เก่า

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. การเสวนาเรื่อง “เปิดประสบการณ์สู่พยาบาลมืออาชีพ” โดยศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 3 ท่าน คือ - คุณเพทาย สำรวยผล RC 83 - คุณกิติมา เย็นสบาย RC 91 - คุณเทอดพงษ์ ฤทธิยา RC 104 2. บรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน โดย คุณปิยะฉัตร เทพรัตน์ RC 81 โดยในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านทางโปรแกรม ZOOM

วันที่ : 27/05/2564 - 27/05/2564

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมพี่เล่าให้น้องฟัง แบ่งปันประสบการณ์ โดยเป็นการบรรยายเรื่อง เคล็ดไม่ลับกับการเรียนพยาบาล : The secret to success ภายใต้งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทอดพงษ์ ฤทธิยา RC 104 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านทางโปรแกรม ZOOM

วันที่ : 18/06/2564 - 18/06/2564

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและ พลาสม่า เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2564 มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณวลาพร พัฒนาพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าพยาบาลฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย 76 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านทางโปรแกรม ZOOM

วันที่ : 24/06/2564 - 24/06/2564

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โดยมีศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแนะนำแนวทาง ให้ความรู้กับผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่น 76 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กิจกรรมแนะนำสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย” 2. พว.นพมาศ แววจินดา ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย รุ่น 84 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและ Service mind : ปรับนิด ชีวิตปัง” 3. พว.สมฤทัย มโนกุลจิต ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 75 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 4. พว.สุภัทรา พัฒนาประทีป ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 75 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 5. พว.ศิมิรัน เรืองใจ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 104 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 6. พว.กฤษณา ทไนสวรรค์ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 105 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 7. พว.ขนิษฐา พวงเกตุ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 106 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณามาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้กับน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาและกำลังจะก้าวไปพยาบาลพยาบาลวิชาชีพค่ะ

วันที่ : 11/05/2565 - 12/05/2565

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาล ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข เป็นประธานโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย ได้จัดกิจกรรม Refresh CPR with AED and Standard First Aid ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีทักษะในงานด้านสาธารณภัยตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน โดยจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 1 วัน ประกอบด้วยการบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 1) การเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและไฟไหม้ 2) การจัดกระเป๋ายังชีพเพื่อเตรียมพร้อมในสถานการณ์สาธารณภัย 3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บก่อนการนำส่งโรงพยาบาล 4) การอุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาล 5) การทำ CPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 6) การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะก่อนเป็นวิทยากรภายในสถาบันให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 7 คน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 อีกด้วย โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1. นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 4 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 104 2. นายธนัญชัย พรหมพันธุ์ใจ พยาบาล 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 106 3. นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร พยาบาล 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 107 4. นางสาวเสาวรส คำโทน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 107 5. นางสาววาสิตา แผลงศร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 107 6. นางสาวสุรนาถ เขมคุณานันท์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 107 7. นายวิสุทธิพัฒน์ สิงห์กลาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 107

วันที่ : 03/07/2565 - 03/07/2565

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมีศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย จำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนา เรื่อง การเรียน กิจกรรมและการปรับตัว : เรียนรู้ความต่างอย่างเข้าใจ คือ 1. นายเทอดพงษ์ ฤทธิยา ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 104 2. นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 107 สถาบันขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้น้องๆ รุ่น 111 ค่ะ

วันที่ : 03/08/2565 - 05/08/2565

📅 เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 🏢 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 👩‍🎓👨‍🎓 จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” 👩🏻‍🏫 โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 4 คน ร่วมกิจกรรม การเสวนาจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า เรื่อง “มองมุมกลับ ปรับมุมมอง จากนักศึกษาพยาบาลสู่พยาบาลวิชาชีพ” ดังนี้ 1. พี่เก่ง-อำนาจ สุขุมานุกูล (RC105) 2. พี่คลอเดีย-วราภา มาสะและ (RC106) 3. พี่ทราย-ขนิษฐา พวงเกตุ (RC106) 4. พี่เจ้าขา-อรพินท์ วันเพ็ญ (RC107)

วันที่ : 18/05/2566 - 19/05/2566

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยมีศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย จำนวน 4 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากร ในเรื่อง กิจกรรมกับการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 91 2. นายศุภชัย ขจรวิบูลย์ผล ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 104 3. นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 107 4. นางสาวศศิธร ภักตรนรา ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 108 สถาบันขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้น้องๆ รุ่น 112 ค่ะ

วันที่ : 03/08/2566 - 04/08/2566