ข่าวสารการรับสมัคร
เปิดรับสมัครเข้าอบรมสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

เฉพาะทาง

วันที่ : 04/01/2565 - 30/06/2565
เอกสารแนบ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ : 16/05/2565 - 26/06/2565
เอกสารแนบ


ข่าวสารศิษย์เก่า

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. การเสวนาเรื่อง “เปิดประสบการณ์สู่พยาบาลมืออาชีพ” โดยศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 3 ท่าน คือ - คุณเพทาย สำรวยผล RC 83 - คุณกิติมา เย็นสบาย RC 91 - คุณเทอดพงษ์ ฤทธิยา RC 104 2. บรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน โดย คุณปิยะฉัตร เทพรัตน์ RC 81 โดยในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านทางโปรแกรม ZOOM

วันที่ : 27/05/2564 - 27/05/2564

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมพี่เล่าให้น้องฟัง แบ่งปันประสบการณ์ โดยเป็นการบรรยายเรื่อง เคล็ดไม่ลับกับการเรียนพยาบาล : The secret to success ภายใต้งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทอดพงษ์ ฤทธิยา RC 104 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านทางโปรแกรม ZOOM

วันที่ : 18/06/2564 - 18/06/2564

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและ พลาสม่า เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2564 มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณวลาพร พัฒนาพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าพยาบาลฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย 76 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านทางโปรแกรม ZOOM

วันที่ : 24/06/2564 - 24/06/2564

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โดยมีศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแนะนำแนวทาง ให้ความรู้กับผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่น 76 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กิจกรรมแนะนำสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย” 2. พว.นพมาศ แววจินดา ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย รุ่น 84 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและ Service mind : ปรับนิด ชีวิตปัง” 3. พว.สมฤทัย มโนกุลจิต ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 75 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 4. พว.สุภัทรา พัฒนาประทีป ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 75 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 5. พว.ศิมิรัน เรืองใจ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 104 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 6. พว.กฤษณา ทไนสวรรค์ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 105 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 7. พว.ขนิษฐา พวงเกตุ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 106 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณามาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้กับน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาและกำลังจะก้าวไปพยาบาลพยาบาลวิชาชีพค่ะ

วันที่ : 11/05/2565 - 12/05/2565