กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 27/05/2564 - 27/05/2564
หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. การเสวนาเรื่อง “เปิดประสบการณ์สู่พยาบาลมืออาชีพ” โดยศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 3 ท่าน คือ - คุณเพทาย สำรวยผล RC 83 - คุณกิติมา เย็นสบาย RC 91 - คุณเทอดพงษ์ ฤทธิยา RC 104 2. บรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน โดย คุณปิยะฉัตร เทพรัตน์ RC 81 โดยในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านทางโปรแกรม ZOOM