จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11/05/2565 - 12/05/2565
หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โดยมีศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแนะนำแนวทาง ให้ความรู้กับผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด รุ่น 76 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กิจกรรมแนะนำสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย” 2. พว.นพมาศ แววจินดา ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย รุ่น 84 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและ Service mind : ปรับนิด ชีวิตปัง” 3. พว.สมฤทัย มโนกุลจิต ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 75 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 4. พว.สุภัทรา พัฒนาประทีป ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 75 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 5. พว.ศิมิรัน เรืองใจ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 104 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 6. พว.กฤษณา ทไนสวรรค์ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 105 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” 7. พว.ขนิษฐา พวงเกตุ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 106 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิด - 19” หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณามาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้กับน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาและกำลังจะก้าวไปพยาบาลพยาบาลวิชาชีพค่ะ