กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย (Refresh CPR with AED and Standard First Aid ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 )

วันที่ 03/07/2565 - 03/07/2565
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาล ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข เป็นประธานโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย ได้จัดกิจกรรม Refresh CPR with AED and Standard First Aid ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีทักษะในงานด้านสาธารณภัยตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน โดยจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 1 วัน ประกอบด้วยการบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 1) การเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและไฟไหม้ 2) การจัดกระเป๋ายังชีพเพื่อเตรียมพร้อมในสถานการณ์สาธารณภัย 3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บก่อนการนำส่งโรงพยาบาล 4) การอุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาล 5) การทำ CPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 6) การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะก่อนเป็นวิทยากรภายในสถาบันให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 7 คน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 อีกด้วย โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1. นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 4 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 104 2. นายธนัญชัย พรหมพันธุ์ใจ พยาบาล 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 106 3. นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร พยาบาล 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 107 4. นางสาวเสาวรส คำโทน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 107 5. นางสาววาสิตา แผลงศร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 107 6. นางสาวสุรนาถ เขมคุณานันท์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 107 7. นายวิสุทธิพัฒน์ สิงห์กลาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ 107