กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 03/08/2566 - 04/08/2566
เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยมีศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย จำนวน 4 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากร ในเรื่อง กิจกรรมกับการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 91 2. นายศุภชัย ขจรวิบูลย์ผล ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 104 3. นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 107 4. นางสาวศศิธร ภักตรนรา ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 108 สถาบันขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้น้องๆ รุ่น 112 ค่ะ