วีดีโอสาธิตการใช้งานระบบบริหารงานบริการการศึกษา

กรอกข้อมูลใบสมัคร โดยผู้สมัคร

กรอกข้อมูลใบสมัคร โดยเจ้าหน้าที่

พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร

รับชำระเงินค่าสมัคร

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร

บันทึกผู้สมัครผ่านการคัดเลือก

สร้างปฏิทินการศึกษา

สร้างรายวิชาที่เปิดสอน

บันทึกตารางสอนตารางสอบ

พิจารณาการลงทะเบียนนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน

ชำระเงิน

รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

ตรวจสอบการชำระเงิน

ตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ

สร้างการคิดเกรด/กำหนดการตัดเกรด

สร้างเกณฑ์การคิดคะแนน

บันทึกการเข้าเรียน

บันทึกผลการเรียนนักศึกษา

ตรวจสอบผลการเรียน

ขอสำเร็จการศึกษา

บันทึกนักศึกษา สำเร็จการศึกษา

พิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา

ขึ้นทะเบียนศิษย์เก่า

บันทึกกิจกรรมนักศึกษา

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม