วีดีโอสาธิตการใช้งานระบบบริหารงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ระบบการสรรหาและแต่งตั้งบรรจุ

บันทึกข้อมูลใบสมัคร

คัดกรองใบสมัคร

สรุปผลการคัดเลือก

สร้างทะเบียนประวัติ

รายงานประวัติส่วนตัว

สร้างใบลา

พิจารณาอนุมัติ (คนที่ 1)

พิจารณาอนุมัติ (คนที่ 2)

ทำแบบประเมินตนเอง (ผู้รับการประเมิน)

ทำการประเมินบุคลากร (ผู้ประเมิน)

ทำการประเมินบุคลากร (ผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปหนึ่งระดับ)

ประมวลผลรายชื่อบุคลากรที่เข้าเกณฑ์เสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ

พิมพ์รายงานเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ

บันทึกประวัติการได้รับเครื่องราชฯ

ประมวลผลเงินเดือน

ตรวจสอบรายงานรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน