แบบประเมินผู้สอนภาคทฤษฎี - โดยผู้เรียน (วพท.-กส2/3)

ตอนที่ 2 การประเมินผู้สอน

1.เนื้อหาที่สอนทันสมัย

2.เนื้อหาที่สอนสอดคล้องตามจุดมุ่งหมายรายวิชา / ผลการเรียนรู้

3.สามารถถ่ายทอดเนื้อหาหลักของรายวิชาและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเข้าใจได้อย่างเหมาะสม

4.มีวิธีการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ/ การคิดสร้างสรรค์ /การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้รายวิชา

5.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น

6.มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน เช่นความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทร การตรงต่อเวลา ระเบียบวินัย ความเป็นพลเมืองที่ดี ฯลฯ

7. มีการใช้สื่อการสอนที่สนับสนุการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

8. มีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเหมาะสม

9. การเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองต่อไป


ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม